News

คุณนนทวรรธนะ ทีมพัฒนา SRANได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้าน Cyber Security ต่อหน่วยงานภาครัฐ

“คุณนนทวรรธนะ ทีมพัฒนา SRAN  บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด

ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SIPA ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Cyber Security และการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 56 คน"   จัดทำเป็นการสอนแบบ LAB ปฎิบัติจริงจำนวน 5 วัน  คือตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2559  นี้ โดยการฝึกปฏิบัตินี้ได้ทำให้ผู้อบรมได้รู้จัก Log files แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น Network Log ,  Syslog จากอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่าย ตลอดจน Log จากการถอดค่า SSL (SSL Decrypt) และเสริมทักษะในการวิเคราะห์ Log แบบมืออาชีพ รวมทั้งการฝึกสังเกตการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปปฏิบัติตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป 

 

 

    

ภาพบรรยากาศในห้องปฏิบัติการ