Product

SRAN LT50 Hybrid (Thailand Innovation)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย
รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายขององค์กรได้

ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
รหัส 05001 ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
" อุปกรณ์เฝ้าระวังการป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ "
" (IT Security Monitoring and Log File Collection) "

และผ่านการรองรับตามมาตรฐาน " มศอ. 4003.1-2552 "
ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Net Approve

NetApprove เป็นระบบเฝ้าระวังภัยและป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายองค์กรได้ (Advance Intrusion Detection and Prevention System)

SRAN NetShield (NIPS)

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ
“ติด SRAN Netshield แล้วไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่เครื่องลูกข่าย (Client) ”