Product

SRAN NetShield (NIPS)


 

          อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ SRAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานสะดวกโดยไม่จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสาเร็จรูป พร้อมใช้งาน (Appliance) ทาให้กว่า 500 บริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย ที่เลือกใช้ SRAN ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

          การติดตั้ง SRAN ทาได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทาการติดตั้งแบบ In-line ระหว่างอุปกรณ์ Firewall และ Router หรือ Firewall กับอุปกรณ์ Switch บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับองค์กร

 

“ ติด SRAN Netshield แล้วไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่เครื่องลูกข่าย (Client) ”

 

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. อุปกรณ์เป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware Appliance) ที่ทาการออกแบบเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion Prevention System)
2. มีความสามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้ดังนี้
2.1) การตรวจจับผ่านระบบ Signature matching
2.2) การตรวจการใช้งาน Protocol / Packet Anomalies
2.3) การตรวจแบบ Statistical anomalies หรือ Application anomalies
2.4) การตรวจ Buffer Overflow
2.5) การตรวจการบุกรุกของ Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Spyware
2.6) การตรวจสอบการโจมตีด้วยการ Port Scanning
2.7) การตรวจ Packet Analysis
2.8) การตรวจการโจมตีแบบ DDoS/DoS
3. อุปกรณ์สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ In-line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้
5. รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน IPv6
(N)etShield
Series NIPS
6. สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog มีซอฟต์แวร์ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน มศอ.4003.1-2560
7. มีระบบการกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับที่เป็นภาษาไทยได้ จากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การค้นหาข้อมูลอันไม่เหมาะสม ได้เป็นต้น
8. ป้องกันการมัลแวร์ เว็บไซต์หลอกลวง กว่า 5 แสนชนิด
9. เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและมีเมนูรองรับภาษาไทย

หน้ำจอรำยงำนผลภำพรวมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรเมื่อทำกำรติดตั้ง SRAN Net shield

 

มาตรฐานที่ได้รับจากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ SRAN (Certification)
1. มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2560 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายเล่ม 1 ข้อกาหนดใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
2. มาตรฐาน ศอ. 2001.2-2553 วิธีการประเมินสมรรถนะ สาหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ความร้อนใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
3. มาตรฐาน ศอ. 2006.2.1-2555 วิธีการประเมินสมรรถนะ สาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กาลังไฟฟ้าต่า ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
4. มาตรฐาน ศอ. 2006.3-2556 วิธีการประเมินสมรรถนะ สาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 3 การคานวณและประมวลผลข้อมูล ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
5. มาตรฐาน มอก. 1956-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัยข้อกาหนดทั่วไป ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
6. มาตรฐาน มอก. 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
7. มาตรฐาน มอก. 1448-2544 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดจากัดสาหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์โมนิก (กระแสไฟฟ้าเข้า 16 แอมแปร์ต่อเฟส) ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 262
8. มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) ให้กับการผลิตภัณฑ์ SRAN ในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารนเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ถึง 14 กันยายน 2561
Add on
RealScan การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร
Compitak การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์หลอกลวง และการค้นหาข้อมูลที่รองรับภาษาไทย

 
เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (SRAN_NetShield)