Services

ที่ปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล (Log Management & Analysis) Read more…

ให้คำปรึกษาในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดจากผู้ไม่หวังดี หรือเกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทของบุคคลในองค์กร

One Security Service Read more…

ขั้นตอนในการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยแบบยั่งยืน โดยมืออาชีพ ที่อยู่ในวงการมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษา และออกแบบตามความเหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน