Contact Us

maps-address-sran-gbtech

ที่อยู่

48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์

02 982 5454 ติดต่อฝ่ายขาย ต่อ 311 หรือ 322 / ฝ่ายบริการหลังการขาย ต่อ 444 หรือ 411 / ฝ่ายบัญชีการเงิน ต่อ 211 หรือ 222

หมายเลขโทรสาร

02 982 4004

อีเมล์

info@gbtech.co.th

ไลน์

line account : @sran