News

“SRAN” ได้รับใบรับรองการต่ออายุมาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ปี 58

“เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRAN” ได้รับใบรับรองการต่ออายุมาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 อย่างเป็นทางการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ “SRAN” สามารถใช้งานได้จริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การรับรอง” รับว่าเป็นสินค้ารายแรก ที่ได้รับต่ออายุ มศอ 4003.1  จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย