News

บริษัทบริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก็เลือกใช้ SRAN

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ทีมวิศวกรของ SRAN ได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ SRAN Light รุ่น LT500 Hybrid ให้กับบริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัดชลบุรี ก็ได้ให้เข้าติดตั้ง SRAN Light รุ่น LT100 Hybrid 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่มอบความไว้วางเลือกอุปกรณ์SRAN ไปจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

 

เครื่องรุ่น  LT500 Hybrid

 

 

เครื่องรุ่น LT100 Hybrid