News

ก.ไอซีที จับมือภาครัฐ-เอกชนเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีทีกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า20 หน่วยงาน ว่า พิธีลงนามฯ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ICT ไทย” ที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย และผลักดันให้มีการนำหลักเกณฑ์พื้นฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดภาระในการดำเนินการของหน่วยงานในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงฯ กำหนด รวมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ICT และผู้ขายเพื่อลดภาระและปัญหาในการดำเนินการของทุกฝ่าย อันจะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจากผู้ขายที่มีคุณภาพดี

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน ICT เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT จำนวนมาก  จากการสำรวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ ICT มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งราคา รูปแบบ คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงาน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีกทั้งขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มีสินค้า ICT เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหากับผู้ซื้อว่าจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งานได้มากน้อยเพียงใด

“ด้วยความมุ่งมั่นของกระทรวงไอซีที ที่จะยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICT ของไทยให้มีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ ICT เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับโครงการฯ และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย”