News

กสท ร่วมกับ SRAN และ snort thailand จัดการบรรยายหัวข้อการใช้ Snort ในการตรวจจับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทีมงาน SRAN ได้มีส่วนร่วมในการจัด Thai Snort ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบตรวจภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ snort

โดยในงานนี้ทาง กสท การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพอำนวยสถานที่ ห้องบรรยายเพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังบรรยายได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เทคนิคการป้องกันภัยและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งจากบทความ และกิจกรรมที่ส่งความรู้