News

SRAN ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเทคโนโลยีจาก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SRAN ได้นำอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกบนระบบเครือข่าย (Network Intrusion Detection and Prevention System) ทำการทดสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และให้ความรู้แก่บุคคลากร นิสิตนักศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีดังกล่าว 

มีผู้ร่วมเข้ารับฟังจำนวนมาก