News

หน่วยงานที่ใช้ SRAN ได้รับรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ 2551

ตามที่โครงการรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ไทย ได้จัดทำรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และซอฟต์แวร์ปาร์ค

จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่นำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างเป็นเลิศ ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งหมด 10 องค์กร ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ได้ใช้ เทคโนโลยี SRAN คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งทำให้ทางคณะทำงานฯ พิจารณาตัดสินรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ ประจำปี 2551 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบด้านการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างเป็นเลิศได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการทำงาน, ด้านการลงทุน, ด้านการพัฒนานวัตกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
1. ด้านการเพิ่มคุณภาพการทำงาน
SRAN Security Center ประกอบด้วย 4 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ได้แก่ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย, ระบบบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่าย และระบบเก็บบันทึกเหตุการณ์ภัยคุกคามและข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณสมบัติสุดท้ายรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดเปรียบเทียบฐานความผิดตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติฯ โดยระบุว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร เวลาใด จึงง่ายต่อการสืบสวนหาผู้กระทำผิด พร้อมแสดงผลด้วยรายงานที่เข้าใจง่าย ทั้งยังช่วยประเมินความเสี่ยงให้ผู้บริหารองค์กรทราบได้ว่ามีเครื่องใดในองค์กรที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย ทำให้ทราบว่าพนักงานในองค์กรใช้เครือข่ายไปในลักษณะใด ผิดประเภทหรือไม่
นอกจากนี้ SRAN Security Center ยังติดตั้งง่าย ไม่เสียเวลาในการ implement ระบบมากเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น จึงสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน
2. ด้านการลงทุน
SRAN Security Center รวบรวม 4 คุณสมบัติไว้ในอุปกรณ์เดียว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปจะมีเพียงคุณสมบัติเดียวต่อหนึ่งอุปกรณ์ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย และเก็บบันทึกข้อมูลจราจร นอกจากนี้ SRAN ยังใช้เทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องจัดหา Storage เพิ่มให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งยังไม่คิดค่าลิขสิทธิ์รายอุปกรณ์ (License Fee) ช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝงลงได้มาก

นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องรองรับโครงการต่างๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น โครงการแจ้งเบาะแสของประชาชน หรือโครงการตรวจสอบหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลความลับ ต้องการความปลอดภัยสูงสุด SRAN Security Center ได้ช่วยเหลือป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย ช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย จึงลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติได้

3. ด้านการพัฒนานวัตกรรม
SRAN Security Center ถูกออกแบบให้รวมหลายคุณสมบัติไว้ในอุปกรณ์เดียว ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ ยังไม่เห็นนวัตกรรมแบบเดียวกันนี้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ทั้งยังติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับการเชื่อมต่อเครือข่ายเดิม นอกเหนือจากหน้าที่ด้านการป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายสารสนเทศ และการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรแล้ว SRAN Security Center ยังช่วยวิเคราะห์เครือข่าย ให้ผู้บริหารทราบลักษณะการใช้งานเครือข่ายของพนักงาน ทำให้ทราบความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550

4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก SRAN Security Center ถูกออกแบบให้รวมทุกคุณสมบัติไว้ในอุปกรณ์เดียว จึงใช้ Hardware เพียงเครื่องเดียวต่อเครือข่าย นอกจากตัวอุปกรณ์จะได้รับใบรับรอง RoHs เป็นเครื่องหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว การใช้ Hardware น้อยเครื่อง ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน เพราะจัดการในรูปแบบรวมศูนย์ ไม่ต้องใช้เครื่องแม่ข่ายหลายเครื่อง ไม่ต้องใช้เครื่องเก็บบันทึกที่มีขนาดใหญ่ หากมีเครื่องบริหารจัดการเหล่านี้มาก ก็ทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ามาก เมื่อเครื่องหมดอายุขัยก็กลายเป็นขยะทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก SRAN Security Center จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับองค์กรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 ภาพพลตำรวจตรี หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำมอบโดย ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้อง คริสตัล ฮอลล์ บี ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี