News

บทสัมภาษณ์ SRAN จากหนังสือ INET By your Side

บทสัมภาษณ์ในหนังสือ By your Side ฉบับที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2548 ของ Ineternet Thailand (inet)เนื้อหาพูดเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ และที่มาของคำว่า "SRAN" เทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางข้อมูลของคนไทย สามารถอ่านและชม Clip Video ได้ที่ http://www.inet.co.th/about/news_magazine.php
http://www.inet.co.th/about/video.php?wmv=sran_256k.wmv


อื่นๆ
บางส่วนการบรรยายในงานเปิดตัวบริการ Cyfence จาก CAT Telecom ตุลาคม 2549