News

คุณนนทวรรธนะ ทีมพัฒนา SRANได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้าน Cyber Security ต่อหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2

หลังจากได้มีการอบรมในรอบแรกไปแล้วนั้น ทำให้มีบุคคลากรให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องจึงเกิดเป็นรุ่นที่ 2 โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 54 คน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

"บริษัท โกลบอลเทคฯ นำโดย คุณนนทวรรธนะ ทีมพัฒนา SRAN ได้รับเกียรติอีกครั้ง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SIPA ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Cyber Security และการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน" จัดทำเป็นการสอนแบบ LAB ปฎิบัติจริงจำนวนโดยการฝึกปฏิบัตินี้ได้ทำให้ผู้อบรมได้รู้จัก Log files แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น Network Log ,Syslog จากอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่าย ตลอดจน Log จากการถอดค่า SSL (SSL Decrypt) และเสริมทักษะในการวิเคราะห์ Log แบบมืออาชีพ รวมทั้งการฝึกสังเกตการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปปฏิบัติตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป