News

บริษัทฯ เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การออกแบบโปรแกรมเกมส์ด้วยตัวเอง

กระแสเรื่องการเล่นเกมส์ในช่วงนี้ออกมาในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก แต่อีกมุมมองหนึ่ง การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสนใจ อาจเสริมสร้างศักยภาพใหม่ที่ก่อเกิดประโยชน์ได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้คิดสร้างสรรค์และออกแบบเกมส์ด้วยตัวเอง จากโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ห้องฝึกอบรมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี คุณพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ออกแบบเกมส์เองตั้งแต่วัยเด็ก และต่อยอดการเรียนรู้จนเป็นวิทยากรให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

บรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน