News

ดร.นรัตถ์ สาระมาน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรผู้นำการเรียนรู้ในการบรรยายหัวข้อ “Cyber Security” ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 11 การบรรยายหัวข้อ “Cyber Security”

 

 

ทั้งนี้ TEPCoT เกิดจากตวามร่วมมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังความคิด และเติมเต็มศักยภาพทางด้านการค้าและการพาณิชย์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยการนำประเด็น ร่วมสมัยทางด้านการค้าและการพาณิชย์มาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกับเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์จริงในเรื่องต่างๆ มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านการค้าและการพาณิชย์ของประเทศการเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของเอเชีย

 

การบรรยายครั้งนี้ จัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย